• Persian (Iran)
  • English (United Kingdom)

آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان

آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان

آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان - آگهی مزایده شماره 97/1

شرکت خدمات مدیریت صباتامین (سهامی خاص) وکالتا در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید

photo 2018 04 30 13 53 46