چاپ کردن این صفحه

آگهی عرضه سهام شرکت کارگزاری باهنر (نوبت اول) مزایده شماره 98/1

آگهی عرضه سهام شرکت کارگزاری باهنر (نوبت اول) مزایده شماره 98/1


آگهی مزايده شماره 98/1 نوبت اول

شركت سرمایه گذاری صباتامین در نظر دارد سهام شركت ذیل را به شرح و شرايط زير از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

 Bahonar2

1- از كليه متقاضیان خرید دعوت مي شود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/6/20 از ساعت 8 الی 16 به جز روزهای تعطیل اسناد مزايده را از واحد واگذاری و بازاریابی فروش شرکت به نشانی تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمدیان (پانزدهم)- پلاک 14- طبقه دوم – تلفن: 88707620-88725709 با پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال خریداری نمایند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به واحد واگذاری و بازاریابی فروش مذكور معرفي نمايند.
2- شرکت‌کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پايان وقت اداري (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 98/7/7 مدارک مربوطه را تکمیل و پیشنهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تحویل واحد واگذاری و بازاریابی فروش نموده و رسید دریافت نمایند.
3- تاريخ گشايش پاکت ها روز دوشنبه مورخ 8/7/98 راس ساعت 10 در محل دفتر شرکت به نشانی فوق خواهد بود. حضور شرکت¬کنندگان و یا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه گشايش پيشنهادها اختیاری است.
4- به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص، کمتر از قیمت پایه و پيشنهاداتي كه پس ازساعت 16 تاريخ 98/7/7 واصل گردد، مطلقاً ترتيب اثر داده نمی‌شود.
5- صلاحیت شرکت کنندگان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز سنجیده خواهد شد و چنانچه در هر مرحله از مزایده صلاحیت شرکت¬کننده¬ای رد گردد نامبرده حق اعتراض نخواهد داشت.
6- تضمین شرکت در مزایده" معادل 5 % قیمت پایه مورد مزایده" فقط به صورت چک بانکی تضمین شده و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 300130100000000029204940 IR بانك رفاه کارگران به نام شرکت سرمایه گذاری صباتامین قابل واریز خواهد بود. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک¬های شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- متقاضیان می توانند با هماهنگی واحد واگذاری و بازاریابی فروش از شرکت بازدید نمایند.
8- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد، تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت‌كننده ايجاد نخواهد كرد و شرکت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
9- برنده مزایده می بایست ظرف 10 روز پس از ابلاغ نتیجه مزایده به منظور پرداخت نقدی و ارائه تضامین و امضای قرارداد به محل شرکت مراجعه نماید، در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.
10- ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است .

 لینک دانلود مستندات مربوط به آگهی