khodamoradi2  
دکتر سعید خدامرادی : مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
 
rajabian2  
وحید رجبیان : معاون سرمایه گذاری
 
saboori2  
حسین صبوری : مدیر برنامه ریزی و نظارت بر شرکت ها
 
 sotoodeh  
مهدی ستوده : مدیر حسابرسی داخلی
 
Salehirad2  
مهدی صالحی راد : مدیر مالی و اداری