ارزش‌های محوری

با برخی از ارزش های محوری صبا تامین آشنا شوید

قانونمندی و پایبندی به اجرای قوانین.
صداقت، اخلاق حرفه‌ای و پشتکار و عمل جهادی.
شفافیت عملکردی، جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی و مسئولیت‌پذیری.
چابکی، بهبود مسمتمر، انعطاف پذیری و سازگاری با شرایط متغیر.
تصمیم‌گیری داده محور، به موقع، بهینه و استراتژیک .
پاسخگویی سریع، دقیق و شایسته به صاحبان سرمایه .
رضایت ذی‌نفعان.
جوان‌گرایی، شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری.