هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره صبا تامین

سید محمدجواد میرطاهر
سید محمدجواد میرطاهر
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی
رئیس هیئت مدیره
ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
عضو هیئت مدیره
علی سلیمانی
علی سلیمانی
عضو موظف هیئت مدیره
جلال بهارستان
جلال بهارستان
عضو هیئت مدیره
مدیریت

معاونین صباتامین

مهدی علی حسینی
مهدی علی حسینی

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار

علی سلیمانی
علی سلیمانی

معاونت برنامه ریزی و امور شرکت ها

سعید سرآوری
سعید سرآوری

معاونت مالی و پشتیبانی

-
-

مدیر حوزه مدیریت