هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره صبا تامین

محمد جواد میرطاهر
محمد جواد میرطاهر
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی
عضو هیئت مدیره
ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
عضو هیئت مدیره
جلال بهارستان
جلال بهارستان
رییس هیئت مدیره
علی مهدوی پارسا
علی مهدوی پارسا
عضو هیئت مدیره
مدیریت

معاونین صباتامین

محمد جواد میرطاهر
محمد جواد میرطاهر

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

-
-

معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار

علی همایون
علی همایون

مدیر حوزه مدیریت

-
-

معاونت مالی و پشتیبانی

علی سلیمانی
علی سلیمانی

معاونت برنامه ریزی و امور شرکت ها