شکایات

سامانه حاضر با هدف ثبت و پیگیری شکایات مردمی ایجاد گردیده است.بعد از ارسال فرم در این سامانه، شکایت شما ثبت و گردش پیدا خواهد نمود.واحد رسیدگی کننده شکایات دریافتی، موظف خواهد بود حداکثر در مدت 15 روز کاری پاسخی را به هر شکایت (به صورت مجزا) ارائه دهد.کد پیگیری که توسط وب سایت به شما داده می شود را نزد خود نگه دارید و با استفاده از این کد پیگیری می توانید پاسخ خود را مشاهده نمایید.