ماموریت
ماموریت: مدیریت بهینه سبد دارایی‌های مالی با هدف حفظ و ارتقاء سرمایه‌های دراختیار از طریق حضور فعال و موثر در بازارهای مالی با رویکرد نوآوارانه و علمی
چشم انداز
چشم‌انداز: رتبه اول گروه مالی در ایران