آگهی مزایده سرام آرا، لاستیک یزد و کشتی سازی اروندان

آگهی مزایده سرام آرا، لاستیک یزد و کشتی سازی اروندان

آگهی مزایده شرکت‌های سرام آرا، لاستیک یزد و کشتی سازی اروندان برای واگذاری به بخش خصوصی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین متقاضیان خرید باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ مدارک مربوطه را تکمیل و پیشنهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تحویل واحد واگذاری وبازاریابی فروش شرکت خدمات مدیریت صبا تامین نموده و رسید دریافت نمایند.

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اعمال وکالت در امر واگذاری شرکت های مجموعه تامین اجتماعی را بر عهده دارد.

اطلاعات بیشتر در آدرس سایت شرکت خدمات مدیریت صباتامین