آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان

آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان

آگهی عرضه سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان – آگهی مزایده شماره 97/1

شرکت خدمات مدیریت صباتامین (سهامی خاص) وکالتا در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.