چوب و خزر کاسپین، ملارد شیر و عالم آرا آگهی می شوند

چوب و خزر کاسپین، ملارد شیر و عالم آرا آگهی می شوند

جناب آقای دکتر آشور زاده مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صباتامین :
واگذاری شرکت‌های چوب و خزر کاسپین، ملارد شیر و عالم آرا به زودی آگهی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین؛ محمود آشورزاده مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صبا تامین از فراخوان مزایده سهام‌های شرکت های عالم آرا، چوب و خزر کاسپین و ملارد شیر در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت در مرحله دوم دور جدید واگذاری شرکت های سازمان تامین اجتماعی سهام های این سه شرکت برای فروش به مزایده گذاشته می شوند.
آشورزاده تشریح کرد: ارزشگذاری این سه شرکت در شرکت خدمات مدیریت صبا تامین با وجود نوسانات قیمت در چند ماه گذشته به انجام رسیده است و در هفته های اینده برای فروش و واگذاری فراخوان داده می شود.
وی با اشاره به روند واگذاری شرکت‌های حریر خوزستان، کارتن البرز و چوب اسالم اظهار داشت : در حال بررسی پیشنهادات خریداران این سه شرکت هستیم و این روند تا آخر مهرماه ادامه خواهد داشت.