آگهی عرضه سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا

آگهی عرضه سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا

آگهی عرضه سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین آگهی مزایده شرکت توسعه نفت و گاز آریا امروز مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۲ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به وکالت از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی قصد دارد از طریق مزایده ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت را به متقاضیان واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس شرکت مراجعه کنند و پس از آن ۱۰ روز فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و تحویل شرکت نمایند.

مطالب تکمیلی در سایت شرکت خدمات مدیریت صباتامین