آگهی عرضه سهام شرکت کارگزاری باهنر (نوبت اول) مزایده شماره 98/1

آگهی عرضه سهام شرکت کارگزاری باهنر (نوبت اول) مزایده شماره 98/1

آگهی مزایده شماره 98/1 نوبت اول

شرکت سرمایه گذاری صباتامین در نظر دارد سهام شرکت ذیل را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

1- از کلیه متقاضیان خرید دعوت می شود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/6/20 از ساعت 8 الی 16 به جز روزهای تعطیل اسناد مزایده را از واحد واگذاری و بازاریابی فروش شرکت به نشانی تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمدیان (پانزدهم)- پلاک 14- طبقه دوم – تلفن: 88707620-88725709 با پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال خریداری نمایند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می‌بایست نماینده خود را کتباً به واحد واگذاری و بازاریابی فروش مذکور معرفی نمایند.
2- شرکت‌کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 98/7/7 مدارک مربوطه را تکمیل و پیشنهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تحویل واحد واگذاری و بازاریابی فروش نموده و رسید دریافت نمایند.
3- تاریخ گشایش پاکت ها روز دوشنبه مورخ 8/7/98 راس ساعت 10 در محل دفتر شرکت به نشانی فوق خواهد بود. حضور شرکت¬کنندگان و یا نمایندگان تام الاختیار آنها با ارائه معرفینامه در جلسه گشایش پیشنهادها اختیاری است.
4- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص، کمتر از قیمت پایه و پیشنهاداتی که پس ازساعت 16 تاریخ 98/7/7 واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نمی‌شود.
5- صلاحیت شرکت کنندگان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز سنجیده خواهد شد و چنانچه در هر مرحله از مزایده صلاحیت شرکت¬کننده¬ای رد گردد نامبرده حق اعتراض نخواهد داشت.
6- تضمین شرکت در مزایده” معادل 5 % قیمت پایه مورد مزایده” فقط به صورت چک بانکی تضمین شده و یا پرداخت نقدی به حساب شماره 300130100000000029204940 IR بانک رفاه کارگران به نام شرکت سرمایه گذاری صباتامین قابل واریز خواهد بود. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک¬های شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- متقاضیان می توانند با هماهنگی واحد واگذاری و بازاریابی فروش از شرکت بازدید نمایند.
8- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد، تحت هیچ شرایطی حقی برای شرکت‌کننده ایجاد نخواهد کرد و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
9- برنده مزایده می بایست ظرف 10 روز پس از ابلاغ نتیجه مزایده به منظور پرداخت نقدی و ارائه تضامین و امضای قرارداد به محل شرکت مراجعه نماید، در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.
10- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است .