آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(نوبت اول)

شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه UPS

مشخصات دستگاه­ها: یک دستگاه UPS آنلاین 20kva سه فاز  و یک دستگاه UPS آنلاین 10kva تک فاز طبق اسناد مناقصه

مبلغ واریزی بابت بهاء اسناد و مدارک: 1.000.000 (یک میلیون) ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 1403/02/25

مهلت ارایه و پذیرش پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26

به پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در مناقصه، تضمین های مخدوش، چک های شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد، تحت هیچ شرایطی حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و گروه مالی صباتأمین در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

از متقاضیان دعوت می شود  جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ1402/02/16 لغایت سه شنبه مورخ 1403/02/25 در ساعت 08:30 لغایت 16:00 به ساختمان مرکزی شرکت گروه مالی صبا تأمین به نشانی تهران،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، شماره 14، ساختمان صباتأمین، طبقه 1، مدیریت حراست مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است قیمت خرید اسناد مناقصه می­بایست به حساب شماره 4968732542 نزد بانک ملت به نام گروه مالی صبا تأمین واریز گردد و رسید آن در زمان دریافت اسناد به مناقصه گزار تسلیم گردد..

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88550558 داخلی 427 ، تماس حاصل نمایند