انتخاب صبا تأمین به عنوان عضو هیئت مدیره بورس تهران

انتخاب صبا تأمین به عنوان عضو هیئت مدیره بورس تهران

گروه مالی صبا تأمین به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بورس تهران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، در مجمع عادی سالیانه بورس تهران، گروه مالی صبا تأمین به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شد.

براساس این گزارش پس از رأی گیری، شرکت‌های گروه مالی صبا تأمین، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری اهداف، صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و گروه مالی نماد غدیر به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره بورس تهران انتخاب شدند.