همایش سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برگزار می شود