جایگاه صبا تأمین در شرکت بورس تهران تثبیت شد

جایگاه صبا تأمین در شرکت بورس تهران تثبیت شد

حضور مجموعه شستا بطور همزمان در هیأت مدیره تمامی فراکاب‌ها برای اولین بار

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین توانست بار دیگر صاحب یکی از کرسی‌های هئیت مدیره شرکت بورس تهران شود؛ تا بر این اساس هلدینگ های تابعه مجموعه شستا ، برای نخستین بار در هئیت مدیره تمامی فراکاب ها بصورت همزمان حاضر باشند.
به گزارش روابط عمومی صبا تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین توانست در مجمع شرکت بورس تهران، با کسب رتبه سوم، در میان اعضای هئیت مدیره این نهاد مالی حضور یابد.
گسترش صنعت نوین( غدیر)، سرمایه‌گذاری اهداف، سرمایه‌گذاری صبا تأمین، گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، کانون کارگزاران بورس و صندق بازنشستگی وظیفه اعضای تازه هئیت مدیره شرکت بورس تهران هستند. بر این اساس شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین توانست جایگاه خود را به عنوان عضو هئیت مدیره شرکت بورس تهران تثبیت کند.
لازم به ذکر است که شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین توانسته است در ماه‌های اخیر عضویت در هئیت مدیره شرکت بورس تهران و شرکت فرابورس ایران را بدست آورده است. همچنین گروه سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نیز با رایزنی های صورت گرفته توسط صباتامین به هئیت مدیره شرکت بورس انرژی راه پیدا کرده است. بر این اساس هلدینگ های تابعه شستا و وزارت کار توانسته اند برای اولین بار به طور همزمان در کرسی های مهمترین نهاد‌های مالی در بازار سرمایه ایران (فراکاب) حضور پیدا کنند.