درج گروه مالی صبا تأمین در بورس تهران

درج گروه مالی صبا تأمین در بورس تهران

به دنبال موافقت هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام) از بازار دوم فرابورس ایران به بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران منتقل شد و در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

لازم به ذکر است صبا تأمین در اسفند ماه سال گذشته نیز از شرکت سرمایه‌گذاری به گروه مالی تبدیل شده بود.